Khái toán nhượng quyền KulKul mẫu

Khái toán nhượng quyền KulKul mẫu

 

TRÀ CHANH KUL KUL

Website: www.kulkul.vn
Email: info@nhuongquyenquocgia.vn
Hotline: 0984011133

 

BẢNG KHÁI TOÁN CỬA HÀNG MẪU

Thương hiệu: Trà Chanh Kulkul
Địa điểm:  ………
Nhà đầu tư:  ……
Quy mô: 80m2
STT Nội dung ĐVT Số lượng  Đơn giá
(VNĐ)
 Thành tiền
(VNĐ)
Ghi chú
1 Chi phí đầu tư ban đầu Trang trí + biển, bảng cửa hàng 01      35,000,000        35,000,000 Giá trị này điều chỉnh theo mặt bằng mà mình lựa chọn, cần sửa nhiều hay ít.
2 Bàn ghế Bộ 30        1,500,000        45,000,000
3 Nguyên liệu chiếc 1      30,000,000        30,000,000 Nguyên liệu đầy đủ( theo bảng báo giá chi tiết)
4 Trang thiết bị, dụng cụ, máy. Bộ 1      95,000,000        95,000,000 Dụng cụ, máy ( theo bảng báo giá chi tiết)
5 Đồng phục nhân viên Bộ 10           150,000          1,500,000
6 Phí nhượng quyền + đào tạo Cửa hàng 01      50,000,000        50,000,000
7 Phí đào tạo pha chế Người 01      10,000,000        10,000,000
Tổng phí đầu tư ban đầu      266,500,000

.
.
.
.